پروژه های انجام شده

دقت در انجام پروژه ها

ترجمه دیالوگهای فیلم

- ترجمه رسمی و حرفه‌ای دیالوگ‌های فیلم‌های بلند سینمایی برای حضور در جشنواره‌های بین‌المللی

- ترجمه رسمی و حرفه‌ای دیالوگ‌های فیلم‌های کوتاه برای حضور در جشنواره‌های بین‌المللی

- ترجمه رسمی و حرفه‌ای دیالوگ‌های فیلم‌های مستند برای حضور در جشنواره‌های بین‌المللی

تاریخ :تیر ۱۳۹۸

#

دسته بندی :ترجمه فیلم

#

امتیاز: